CONDICIONS DE LA LOPD

Leo zunda escola de ball, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.leozundaescuela.com s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de l'empresa.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de l'empresa.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Leo zunda escola de ball adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en l'esmentada LOPD. L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través dels canals d'atenció al usuari de Leo zunda escola de ball i en les maneres que estableix la Llei.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Leo zunda escola de ball


Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, Leo zunda escola de ball no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de la LOPD.


Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Leo zunda escola de ball informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei34 / 2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant- a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.leozundaescuela.com

Leo zunda escola de ball és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "Know how" i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.leozundaescuela.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la web www.leozundaescuela.com sense el consentiment previ i per escrit.


Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Leo zunda escola de ball, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

Leo zunda escola de ball disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l'usuari necessita autorització per escrit per part de Leo zunda escola de ball , quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Leo zunda escola de ball, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Leo zunda escola de ball i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Leo zunda escola de ball, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

  • La recollida i / o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.


L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços de hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com a principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà Leo zunda escola de ball per les despeses que generés la imputació de l'empresa en alguna causa que fos responsabilitat a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.


Protecció de la informació allotjada

Leo zunda escola de ball realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, sense això no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Leo zunda escola de ball, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Leo zunda escola de ball.


Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Leo zunda escola de ball no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Leo zunda escola de ball si està autoritzat l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l'empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d'Atenció al Client, després d'acreditar la seva identitat.


anar a dalt